Học tiếng anh theo chủ đề: Ngày của mẹ – Mother’s Day

Nhân dịp Ngày của mẹ – Mother’s Day đang đến gần, các bạn hãy cùng EAA tìm hiểu về ngày lễ đặc biệt này. Cũng như mở rộng vốn hiểu biết của mình về ngày này trong tiếng Anh nhé ^.^

Ngày của Mẹ hay còn gọi là Mother’s Day trong tiếng Anh là dịp kỉ niệm, cũng là ngày để chúng ta thể hiện sự tri ân, lòng tôn kính với mẹ mình. Ở Việt Nam, bên cạnh ngày 8/3, 20/10, Lễ Vu Lan báo hiếu thì Mother’s Day cũng được mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình.

Trong ngày này những con người lớn lên trong sự yêu thương, sự chăm sóc của Mẹ sẽ dành tặng cho những món quà ý nghĩa và ấm áp nhất cho Mẹ cảm thấy vui và cảm nhận được tình yêu thương của con cái dành cho mình. Đồng thời, đi kèm những lời chúc ý nghĩa nhất đến đấng sinh thành của mình.

 

I. Một số từ vựng tiếng Anh về người phụ nữ

 • Aunt – /ˈʌŋ.kəl/: Cô, dì
 • Daughter – /ˈdɑː.t̬ɚ/: Con gái
 • Grandmother – /ˈɡræn.mʌð.ɚ/ : Bà
 • Granddaughter – /ˈɡræn.dɑː.t̬ɚ/: Cháu gái
 • Mother / Mom –  /ˈmʌð.ɚ/ / /mɒm/: Mẹ
 • Niece – /niːs/: Cháu gái
 • Sister – /ˈsɪs.tɚ/: Chị gái, em gái

II. Những tính từ diễn tả nét đẹp của người phụ nữ

 

 • Adorable (adj ) – /əˈdɔːr.ə.bəl/: yêu kiều, đáng yêu
 • Attractive (adj) – /əˈtræk.tɪv/: lôi cuốn, hấp dẫn
 • Beautiful (adj) – /ˈbjut̬ɪfəl/: đẹp
 • Benevolent (adj) – /bəˈnevələnt/: nhân ái
 • Capable (adj) – /ˈkeɪpəbl/: đảm đang
 • Compliant (adj) – /kəmˈplaɪ.ənt/: mềm mỏng, yêu chiều, phục tùng
 • Faithful (adj) – /ˈfeɪθfl/: thủy chung
 • Industrious (adj) – /ɪnˈdʌstriəs/: cần cù
 • Lovely (adj) – /ˈlʌv.li/: đáng yêu
 • Elegance (adj) – /ˈel.ə.ɡənt/: yêu kiều, duyên dáng
 • Painstaking (adj) – /ˈpeɪnzteɪkɪŋ/: chịu khó

 

 • Resilient (adj) – /rɪˈzɪliənt/: kiên cường
 • Resourceful (adj) – /rɪˈsɔːrsfl/: tháo vát
 • Sacrificial (adj) – /ˌsækrɪˈfɪʃl/: hi sinh
 • Virtuous (adj) – /ˈvɜːrtʃuəs/: đức hạnh
 • Thrifty (adj) – /ˈθrɪfti/: tằn tiện, tiết kiệm
 • Tidy (adj) – /ˈtaɪdi/: ngăn nắp, gọn gàng
 • Graceful (adj) – /ˈɡreɪsfl/: duyên dáng, yêu kiều
 • Sensitive (adj) – /ˈsen.sə.t̬ɪv/: nhạy cảm
 • Soothing (adj) – /ˈsuːðɪŋ/: nhẹ nhàng, dịu dàng

 

III. Vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện đại

 • Change –  /tʃeɪn(d)ʒ/: Thay đổi
 • Clean her house: Dọn dẹp nhà cửa
 • Female – /ˈfiːmeɪl/: Giới tính nữ
 • Go shopping: Đi mua sắm
 • Go out with her friends: Hẹn hò cùng những người bạn

 

 • Prepare – /prɪˈpɛː/: Chuẩn bị
 • Prepare meals for her family: Chuẩn bị những bữa ăn cho gia đình
 • Role – /rəʊl/: Vai trò
 • Take care of her children: Chăm sóc những đứa con của cô ấy
 • Unequal – /ʌnˈiːkw(ə)l/: Bất bình đẳng
 • Violence – /ˈvʌɪəl(ə)ns/: Bạo lực
 • Visit her parents: Thăm bố mẹ
 • Work to get money: Đi làm kiếm tiền
  1. Những câu nói hay về tình mẫu tử

   

  1. A mother’s love for her child is like nothing else in the world. It knows no law, no pity. It dares all things and crushes down remorselessly all that stands in its path – Agatha Christie

  Tình yêu của mẹ dành cho con không giống bất kỳ điều gì khác trên thế giới. Tình yêu đó không có luật lệ và không có hối tiếc. Tình yêu đó dám đương đầu và làm tan chảy mọi thứ trên đường lan tỏa của nó mà không chùn bước.

  1. Mothers hold their children’s hands for a short while, but their hearts forever – Khuyết danh

  Người mẹ nắm lấy tay con mình chỉ trong một lúc, nhưng trái tim của con là vĩnh viễn.

  1. Being a mother is an attitude, not a biological relation – Robert A Heinlein

  Làm mẹ là một thái độ sống, không chỉ là mối liên hệ về sinh học.

  1. A mother understands what a child does not say – Khuyết danh

  Người mẹ hiểu được lời đứa trẻ chưa biết nói.

  1. You can fool some of the people all of the time, and

  You can fool all of the people some of the time, but

  You can’t fool mom – Khuyết danh

  Bạn có thể lừa một vài người trong tất cả mọi lần, và

  Bạn có thể lừa mọi người trong một vài lần, nhưng

  Bạn không thể lừa mẹ.

   

  1. What do girls do who haven’t any mothers to help them through their troubles? – Louisa May Alcott

  Các cô gái phải làm sao khi không có người mẹ giúp đỡ họ vượt qua những rắc rối?

  1. Love and grief and motherhood, Fame and mirth and scorn – these are all shall befall, Any woman born – Margaret Widdemer

  Tình yêu, đau khổ và tình mẹ, Danh vọng, niềm vui và sự khinh miệt – tất cả những điều này sẽ đến, với bất kỳ người phụ nữ nào.

  8.No one understands my ills, nor the terror that fills my breast, who does not know the heart of a mother – Marie Antoinette

  Không ai có thể hiểu những đau khổ, hay nỗi kinh hoàng dâng lên trong lồng ngực, nếu người đó không hiểu trái tim của một người mẹ.

  1. When you are a mother, you are never really alone in your thoughts. A mother always has to think twice, once for herself and once for her child – Sophia Loren

  Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái.

  1. The mother-child relationship is paradoxical and, in a sense, tragic. It requires the most intense love on the mother’s side, yet this very love must help the child grow away from the mother, and to become fully independent – Erich Fromm

  Mối quan hệ giữa mẹ và con đầy nghịch lý, và theo một cách hiểu nào đó, rất bi thảm. Nó đòi hỏi tình yêu vô cùng lớn lao của người mẹ, nhưng cũng chính tình yêu này giúp đứa con trưởng thành khi rời xa người mẹ và trở nên độc lập hoàn toàn.

  1. A woman can make happiness bloom all around them!

  Một người phụ nữ có thể làm cho hạnh phúc nở rộ xung quanh mình.

  1. When the world was created, you were also created to beautify it. You have done you work perfectly for all the world is smiling for you today.

  Khi thế giới được tạo ra, em cũng được tạo ra để làm đẹp nó. Em đã làm việc này xuất sắc biết bao để cả thế giới mỉm cười dành cho em hôm nay.

  1. You made me what I am when I was nothing. You cried when I cried and smiled when I smiled. You have been a perfect companion for me. I remember you on our Day.

  Mẹ cho con biết con là ai khi con chưa là gì cả. Mẹ khóc khi con khóc và cười khi con cười. Mẹ là người đồng hành tuyệt vời dành cho con. Con nhớ đến Mẹ vào ngày của chúng ta

  1. Every Home, Every Heart, Every Feeling, Every Moment of Happiness is incomplete without you. Only you can complete this world.

  Mọi mái nhà, mọi trái tim, mọi cảm xúc, mọi khoảnh khắc của hạnh phúc đều không đầy đủ nếu thiếu em. Chỉ em mới có thể làm đầy thế giới này!

  1. You are the fountain of life. You are a resilient river that travels long distance, carrying everything on your shoulders but finally reaching your destination.

  Mẹ là nguồn của sự sống. Mẹ là dòng sông kiên cường chảy mãi, mang mọi nhọc nhằn trên vai nhưng cuối cùng luôn đến được đích.

  1. Bài luận tiếng Anh về Mẹ

   

  Bài số 1: International Woman’S Day (8 March)

  8 March, that is a long history story about the competition for the independence and the happiness of woman over the world. Woman are people who made the history of 8 March, every year, creating a day covered by colorful flower had exchanged a lot of blood and tear fallen in the past. There were many of competitions of woman happened on history March cause of woman’s interests and development. Until 1975s, United Nation Organization took 8th of March annual year to become International Woman Day.

  Which surprise will you have for your special women on special day? A bunch of flowers, a small gift or a delicious meal by yourself is enough to bring the happiness for a half of the world. 8 March is the day which husbands, daughters and sons…. have an occasion to give the happiness to their woman by the care starting from very deep of heart. And our woman is worthy to be honored!

  Bài số 2: Role of Women in Vietnam

  Nowadays, the role of women has become much more dominant than it used to be in the past. It’s the fact we can’t deny that the liberation of the women from domestic duties and subservient status has actually brought them an independently social equal position or superior to that of men. Furthermore, it’s easy to detect in Vietnam that women’ role is still changing in both family and social functions in modern community for the better.

  From the archaic centuries in any eastern countries like Vietnam, women had been underestimated for their feeble and forbearing nature. Therefore, the sterner sex always claimed superiority of ability and looked down on the fair sex. Therefore,only men could study and work while women must be stay at home to take care of household duties. That’s what happened in the past, how about the moment? Of course, women still do housework but now the vocation is also shared with men. In some families, the fathers help their wives to pick children up, organize the furniture of the house and even wash clothes or cook meals. It seems that domestic duties are ascribed to both men and women since women also have their own jobs like men.

  Women also take part in many social functions of the communities. There are women ambassadors, ministers, women commander-in-chiefs and senators in Vietnam. They even achieve high positions in their companies or offices. In my opinion, women are better managers than men, since they attain such mild and lenient delicacies to settle tense affairs in the most suitable, convenient ways. They also get the calmness and composure to face with difficult, puzzling and urgent problems rather than being impatient like men. Moreover, women have also got the confidence to stand out among men.

  In conclusion, women’s role is becoming more and more prominent in the society. Their functions are now quite active and this definitely will make the world better since both men and women can work together to improve and build it more perfect.

  Kết:

  Hy vọng với những thông tin ở trên, sẽ giúp bạn hiểu hơn về Ngày của Mẹ – Mother’s Day. Cũng như giúp bạn có những lời chúc hay và ý nghĩa dành cho mẹ của mình. Không chỉ trong những dịp đặc biệt, mà còn trong những ngày bình thường nữa nhé ^.^

  Nguồn: Sưu tầm

   

 

Contact Me on Zalo
0251.3.837.603